Radiacinės saugos tarnyba

Inga Cibulskaitė
Vadovė
El. p. inga.cibulskaite@kaunoklinikos.lt  
Radiacinės saugos tarnybos telefono numeris: +37037326881

Radiacinės medicinos fizikė Jolanta Mažuolienė 
El. p. jolanta.mazuoliene@kaunoklinikos.lt  

Radiacinės saugos ekspertė Viktorija Burinskienė 
El. p. viktorija.burinskiene@kaunoklinikos.lt  

Radiologijos technologė Alina Dilienė
El. p. alina.diliene@kaunoklinikos.lt  

Radiacinės saugos ekspertas Sigitas Nemeikša
El. p. sigitas.nemeiksa@kaunoklinikos.lt  

Radiacinės medicinos fizikė Irina Žilionienė
El. p. irina.zilioniene@kaunoklinikos.lt

Tarnyba vykdo radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo ir priežiūros funkcijas Kauno klinikų skyriuose, kuriuose naudojami ir saugomi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Radiacinės saugos tarnybos veiklos objektas yra jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, potenciali apšvita, gyventojų apšvita, medicininė apšvita, profesinė apšvita, avarinės apšvitos situacijos.

Pagrindiniai tarnybos tikslai:

  • Konsultuoti padalinius ir padėti jiems įgyvendinti organizacines, teisines, fizikines ir technines radiacinės saugos normas ir taisykles bei priemones, siekiant apsaugoti pacientus, personalą, taip pat gyventojus bei aplinką nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
  • Stebėti, analizuoti ir kontroliuoti radiacinės saugos būklę Kauno  klinikose, dalyvauti mokslo ir mokymo procese.

Tarnybos darbuotojai atlieka patalpų, kuriose planuojama montuoti, naudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, apsaugomųjų ekranuojančių jonizuojančiąją spinduliuotę, elementų skaičiavimus, pateikia juos Radiacinės saugos centrui derinimui. Atlieka dozės galios ir paviršinės taršos matavimus, įrangos kokybės kontrolės matavimus, asmeninių apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių priemonių patikrinimą, organizuoja darbuotojų patiriamos apšvitos stebėseną, instruktuoja radiacinės saugos klausimais. Atlieka profesinės ir medicininės apšvitos vertinimą, teikia duomenis skyriams bei vykdo kitas užduotis, nurodytas tarnybos pareigų nuostatuose. Dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Bendradarbiauja su Kauno technologijos universitetu, Kauno kolegija.

Kauno klinikų organizacinėje struktūroje Radiacinės saugos tarnyba priklauso kontroliuojančioms tarnyboms ir yra tiesiogiai pavaldi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Generaliniam direktoriui.

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X