Svarbūs dokumentai

Profilinių klinikų, filialų, tarnybų darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai sąrašas

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas:

Tomas Steponkus, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas (pirmininkas); 
Dr. Daiva Zagurskienė, Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo pavaduotoja; 
Ieva Urbanavičienė, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė; 
Ingrida Kėvalienė, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vadovė; 
Karolina Valentaitė, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos profesinės sveikatos specialistė; 
Ramūnas Blaževičius, Energetikos ir inžinerinių tinklų tarnybos vadovas;
Algirdas Mačionis, Neurologijos klinikos gydytojas neurologas; 
Laima Kalpokienė, Neurochirurgijos klinikos bendrosios praktikos slaugytoja; 
Miglė Želvytė, Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės operacinės slaugytoja; 
Jūratė Kazlauskienė, Kauno klinikų filialo Romainių tuberkuliozės ligoninės vyr. slaug.-slaugos administratorė; 
Vytautė Deltuvienė, Intervencinės kardiologijos skyriaus pagalbinė darbuotoja; 
Lina Melnikaitė, Medicinos statistikos tarnybos sveikatos statistikė.

Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, medicinos technologijų, slaugos ir medicinos prietaisų reklamos renginių organizavimo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose tvarkos aprašas reglamentuoja renginių, kurių metu vaistinių preparatų ar medicinos priemonių (prietaisų) reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą vaistinį preparatą ar medicinos priemonę (prietaisą) Kauno klinikose, tvarkos aprašą.

Reklaminių renginių organizavimo Kauno klinikose tvarka

Už reklaminių renginių vykdymo Kauno klinikose koordinavimą atsakingas direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas (toliau – Koordinatorius) Tomas Kuzmarskas tel. +37037326268, el. paštas: tomas.kuzmarskas@kaunoklinikos.lt
Kauno klinikų profilinėse klinikose ir filialuose už reklaminių renginių koordinavimą paskirti atsakingi darbuotojai (sąrašas).

Reklamos davėjas, norėdamas Kauno klinikose organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 15 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos, turi pateikti prašymą padalinio kurio specialistams skirtas renginys atsakingam darbuotojui dėl reklaminio renginio organizavimo. Prašyme turi būti nurodoma:
•    informacija apie Reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
•    siūloma/pageidaujama reklaminio renginio data ir renginio trukmė;
•    kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams (gydytojams, slaugytojams, kt.) skirtas reklaminis renginys;
•    reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);
•    numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamus vaistinius preparatus ar medicinos priemones (prietaisus) reklaminiame renginyje išsamus aprašymas;
•    nurodomas pageidaujamas renginio formatas (renginys organizuojamas gyvai arba nuotoliniu būdu, naudojantis internetinių konferencijų platformomis).

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 11 straipsnio pagrindu, siekdamas suderinti viešuosius ir privačius interesus valstybinėje tarnyboje ir išvengti grėsmės interesų konflikto (ar jo regimybės) kilimui, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius yra nusišalinęs nuo:

I. Visų sprendimų, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą (ar jo regimybę), rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo šių žemiau nurodytų asmenų atžvilgiu:

  • žmonos prof. dr. Giedrės Jurkevičienės, Kauno klinikų Neurologijos profilinės klinikos gydytojos neurologės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), dukros Gretos Jurkevičiūtės-Kučinskienės, Kauno klinikų Radiologijos profilinės klinikos gydytojos rezidentės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. spalio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1166), žento Lauryno Kučinsko, Kauno klinikų Radiologijos profilinės klinikos gydytojo rezidento (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. spalio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1166);  
  • Kauno klinikų Kardiologijos klinikos profilinės klinikos vadovo prof. habil. dr. Remigijaus Žaliūno (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos profilinės klinikos vadovo prof. habil. dr. Rimanto Benečio (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. lapkričio 10 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-987), Teisės tarnybos vadovės Aušrinės Amšiejūtės (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2019 m. sausio 22 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-39).

II. Visų sprendimų rengimo, svarstymo, priėmimo procedūrų ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo žemiau nurodytose srityse:

  • Kauno klinikų darbo apmokėjimo tvarkos rengimo, svarstymo, tvirtinimo ar kitų sprendimų priėmimo (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364);
  • skatinimo ar kitų išmokų dydžio nustatymo, tvirtinimo, skyrimo ar kitų sprendimų priėmimo Kauno klinikų medicininiam personalui (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364);
  • vidaus tvarkų ir kitų organizacinių dokumentų, reglamentuojančių Kardiologijos klinikos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. lapkričio 10 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-987), Neurologijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364), Radiologijos profilinės klinikos (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas  Nr. V-1364) veiklą;
  • bendradarbiavimo, studijų proceso vykdymo ar kitų tarnybinių pareigų atlikimo, susijusių su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2018 m. lapkričio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1364).

III. Visų sprendimų, susijusių su projekto „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ įgyvendinimu (įskaitant, bet neapsiribojant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-01-0004 „Inovatyvių technologijų įdiegimas onkologinių susirgimų diagnostikai, gydymui bei moksliniams tyrimams“ sutarties pasirašymu, kitų projekto vykdytojo teisių ir pareigų įgyvendinimu), rengimo, svarstymo, priėmimo, poveikio ar bandymo juos paveikti arba kitų tarnybinių pareigų (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2020 m. kovo 16 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-414).

IV. Visų sprendimų, susijusių su Kauno klinikų Kardiologijos klinikoje įgyvendinamu projektu (bendradarbiaujant su programinės įrangos startuoliu UAB „Ligence“), kurio tikslas – įvertinti ir patobulinti inovatyvios medicinos įrangos, paremtos dirbtinių neuroninių tinklų algoritmais tikslumą, atliekant automatinį širdies struktūrų ir parametrų vertinimą dvimatės echokardiografijos per krūtinės ląstą tyrimo metu rengimo, svarstymo, priėmimo, poveikio ar bandymo juos paveikti arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2021 m. kovo 4 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. K-117, prieiga internete: https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/).

Generalinio direktoriaus nusišalinimas nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo 

V. Visų sprendimų, susijusių su programinės įrangos ,,EndoArt“ projektiniu vystymu ir sprendimų, susijusių su Radiologijos klinikos veiksmais dalyvaujant Projekte, priėmimo, rengimo ir svarstymo (sprendimas dėl nusišalinimo priėmimo: 2022 m. sausio 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-160, prieiga internete: https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/svarbus-dokumentai/).

Generalinio direktoriaus nusišalinimas nuo sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų arba kitų tarnybinių pareigų atlikimo

>77  000

chirurginių operacijų

>1,4 mln.

pacientų apsilankymų

2128

gydytojų

2391

slaugos specialistas

2998

naujagimių per metus
X