Kvalifikacijos kėlimo fondas

Pagrindinis Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo tikslas – finansiškai paremti Kauno klinikų gydytojus specialistus, vykstančius į kvalifikacijos kėlimo renginius (mokslines konferencijas, stažuotes, kursus, seminarus, mokymus ir pan.). Fonde vieno gydytojo kvalifikacijos kėlimui yra skiriama 1 000 (vieno tūkstančio) EUR suma, kurią visą arba dalimis gydytojas gali išnaudoti per 5 metų laikotarpį. Teikti paraiškas finansinei paramai gauti gali bet kuris Kauno klinikų gydytojas specialistas ar gydytojas odontologas, Kauno klinikose dirbantis ne mažesniu nei 0,25 etatiniu darbo krūviu.

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondą valdo Valdyba, kuri posėdžius rengia ir sprendimus priima vieną kartą per mėnesį.

Kauno klinikų gydytojas, norintis gauti paramą, Valdybai turi pateikti:
1.    Paraišką dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijos kėlimui (paraiškos forma patvirtinta Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-181).
2.    Kvalifikacijos kėlimo renginio programą (stažuotės, kursų ar praktinių mokymų atveju – organizatoriaus patvirtinimą).

Užpildyta ir pasirašyta paraiška ir kiti dokumentai teikiami per Kauno klinikų Duomenų valdymo modulį (DVM).

Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo nuostatai
Paraiškos dėl finansavimo skyrimo kvalifikacijai kelti forma

Kontaktai:
Dr. Tomas Lapinskas, Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos pirmininkas
Gabrielė Majauskaitė, Gydytojų kvalifikacijos kėlimo fondo Valdybos posėdžių sekretorė
Tel. +37037326373, el. paštas gabriele.majauskaite@kaunoklinikos.lt

>69 000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2218

gydytojų

2341

slaugos specialistas

3275

naujagimiai per metus
X